eng  est 
Ettevõttest Teenused Patsiendile Meist Kontakt
Ravijärjekorda registreerumine

Alba Õendusteenused OÜ osutab koduõendusteenust ravijärjekorra alusel. Ravijärjekorda registreerimise aluseks on saatekiri perearstilt või eriarstilt.
Patsientide ravijärjekorda registreerimine toimub tööpäeviti (E–R) kell 8.00-18.00 telefonil 58506333 või e-posti aadressil info@albaoendus.ee
Tervishoiuteenuse osutaja peab ravijärjekorda paberkandjal.

Registreerides patsienti, kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:
1. patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood,
2. planeeritav raviteenuse osutamise aeg,
3. planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos),
4. patsiendi kontaktandmed,
5. suunava arsti kontaktandmed,
6. patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev,
7. ravijärjekorras muudatuste tegemise kuupäev ja põhjus,
8. märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest,
9. ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust

Ravijärjekord koduõendusteenusele võib olla kuni kaks nädalat alates registreerimisest. Ravijärjekorra pidamise reeglite täitmise eest vastutab juhataja ja õendusjuht.

Ettepanekud, tänuavaldused ja kaebused

Patsiendil on õigus teha ettepanekuid, esitada kaebusi või tänuavaldusi osutatud tervishoiuteenuste kohta ja saada sellele soovi korral tagasisidet.
Kaebusi, ettepanekuid ja tänuavaldusi on võimalik esitada kirjalikult, e-kirjana või suuliselt. Kirjaliku kaebuse võib anda koduõele, juhatajale või saata postiga. Kirjaliku kaebuse võib saata ka elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna. Kliendil on õigus nõuda, et asutuse töötaja aitab tal kaebust kirjalikult vormistada. Kirjalikul kaebusel peab olema kaebuse esitaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja aadress, millele oodatakse vastust. Anonüümseid kaebusi ei loeta kaebusteks ja need ei kuulu lahendamisele.

Asutuse postiaadress on:
Ahrensi 6-12, Kuusalu, 74601
e-post: info@albaoendus.ee
telefon: 58506333
Tekkinud küsimusi teenuse osutamise suhtes on võimalik esitada ka suuliselt Alba Õendusteenused OÜ esindajale, eelnevalt kokkulepitud ajal. Aja kokkuleppimiseks tuleb helistada telefonil 58506333 või saata e-mail aadressil: info@albaoendus.ee
Alba Õendusteenused OÜ-s menetleb kaebusi asutuse juhataja. Juhataja registreerib kirjalikud kaebused ja vastab neile kirjalikult või e-posti teel üldjuhul10 tööpäeva jooksul.

Lisaks asutusesisesele kaebuste ja ettepanekute esitamise võimalusele on klientidel õigus esitada kaebusi ja ettepanekuid Maavalitsusse, Terviseametisse ja Haigekassasse.

• Terviseamet- Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn, tel 6943500, e-posti teel: kesk@terviseamet.ee
• Eesti Haigekassa Harju osakond – Lembitu 10, Tallinn, 10114; infotelefonil 16363; e-posti teel: info@haigekassa.ee
• Harju Maavalitsus – Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn; tel 611 8640; info@harju.maavalitsus.ee
© Alba Õendusteenused 2016
designed by Cerryn Design